چگونه یک استاد لینگورنجی شوم؟

5. بایدها و نبایدها

هنگامی که می خواهید درخواست خود را تکمیل و نهایی کنید، لطفاً موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

  • نام و نام خانوادگی خود را بصورت واقعی و مطابق با اسناد سجلی خود وارد نمائید.
  • سطح زبانی که تدریس می کنید را باید کاملاً بصورت واضح و مطابق با واقعیت ذکر کنید.
  • متن نوشتاری که به عنوان معرفی خود تهیه می کنید حتماً باید به فراگیران اطلاعاتی در مورد خودتان و آنچه که ارائه می دهید بدهد. البته شما می توانید از نحوه یا متد تدریس خود و یا اطلاعات جذابی در مورد سوابق و پیشینه زبان آموزی خود نیز ارائه دهید.
  • در ویدئوی معرفی، باید خودتان و نحوه تدریستان را به فراگیران معرفی نمائید و همچنین باید الزاماً به زبان هایی که تدریس می کنید در آن صحبت کنید.
  • تصویر پروفیلتان باید مطابق با الزامات لینگورنج تهیه و بارگزاری گردد.
  • حفظ شئونات ایرانی و اسلامی در تهیه و ارائه هرگونه محتوا در این وبسایت الزامیست.