مربی زبان

در لینگورنج مربیان زبان:
  • افرادی هستند که در یک زبان نیتیو و یا در حد نیتیو محسوب می شوند و از آموزش زبان بصورت غیر رسمی لذت می برند! 
  • تنها مجاز به تدریس دروس عمومی، تمرین و مکالمه هستند.

» واژه نامه لینگورنج